ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN 

1. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zullen onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de aannemer en de klant. 

2. Enige gemelde uitvoeringstermijn is louter indicatief, tenzij de klant een consument is. De uitvoering van de werken wordt opgeschort door een onvoorziene en onvermijdbare gebeurtenis die zich buiten de wil van de aannemer voordoet en die de verdere uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk maakt voor de aannemer. Wanneer de klant zelf werken uitvoert of laat uitvoeren, tussen de werken van de aannemer door, wordt de uitvoeringstermijn van de aannemer automatisch opgeschort en loopt deze pas verder na de mogelijke hervatting van de werken door de aannemer. Wanneer de geplande uitvoering van de werken niet kan doorgaan door toedoen van de klant, zal deze gehouden zijn de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die de aannemer daardoor lijdt, te vergoeden. 

3. De klant garandeert de vlotte en vrije toegankelijkheid tot de werf en garandeert dat de werken in veilige omstandigheden kunnen uitgevoerd worden door de aannemer. 

4. Tenzij anders schriftelijk gemeld, worden de bestelde werken gefactureerd naar gelang de uitvoering. Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer. Enig protest dient op straffe van verval binnen de 10 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de aannemer. 

5. Bij laattijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 8% per jaar verschuldigd op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met als minimum een bedrag van 50,00 EUR, onverminderd het recht van de klant om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen in het geval de aannemer in gebreke is, voor zover de klant een consument is. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vergoeding voor de klant. 

6. Ingeval de klant de bestelde werken annuleert, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de aannemingsprijs. Wanneer de overeenkomst omwille van een contractuele wanprestatie van de klant wordt verbroken, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. Ingeval de overeenkomst omwille van de contractuele wanprestatie van de aannemer wordt verbroken en de klant een consument is, zal de aannemer een gelijkwaardige schadevergoeding verschuldigd zijn 

7. De geleverde of geplaatste materialen blijven de eigendom van de aannemer tot volledige betaling van de aannemingsprijs. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van deze goederen. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. 

8. Wanneer de uitgevoerde werken een zichtbaar gebrek vertonen of niet overeenstemmen met hetgeen was besteld, dient de klant dit binnen de 8 dagen na oplevering van de werken per aangetekend schrijven te melden aan de aannemer op straffe van aanvaarding. De ingebruikname door de klant wordt onherroepelijk beschouwd als aanvaarding. Lichte verborgen gebreken dienen binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen de 6 maanden na de oplevering van de werken per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de aannemer op straffe van aanvaarding. De tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer is enkel van toepassing in gevallen zoals bepaald in art. 1792 B.W. 

9. In geval de klant tijdig enige gebreken aan de uitgevoerde werken meldt aan de aannemer, heeft de aannemer het recht hetzij de gebreken te herstellen zodat de werken finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden, hetzij hiervoor een schadevergoeding te betalen. De aannemer is niet gehouden te herstellen of te vergoeden ingeval de werken werden beschadigd door (i) het verkeerd gebruik of verkeerde behandeling van de geleverde producten en materialen, (ii) de nalatigheid of opzettelijke fout van de klant of een derde, (iii) door natuurelementen en externe oorzaken zoals brand, overstroming, bliksem, aardbeving, vorst- of vochtschade. 

10. Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie. 

11. De aansprakelijkheid van de aannemer is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag. 

12. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Ninove bevoegd. Op de overeenkomst met de klant is het Belgisch recht van toepassing. 

13. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zouden zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De partijen zullen in dergelijk geval overeenstemming zoeken om de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) te vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de te vervangen bepaling.