PRIVACY POLICY

De gegevens die wij in ons bezit krijgen worden ons aangeleverd door onze klanten/concullega’s  of worden door ons verzameld om onze opdracht te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken deze gegevens niet voor prospectie, reclame of commerciële data-analyse en wij geven deze ook niet door aan derden voor dergelijke doeleinden. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens worden door Interieuratelier LOKO nageleefd.

Volgende gronden worden aangewend om uw persoonsgegevens te verwerken:
Toestemming, uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigde en vitale belangen. De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

In het geval dat u het contactformulier invult geeft u aan LOKO de uitdrukkelijke toestemming. Indien u LOKO mailt, geeft u haar ook de toestemming om de gegevens te verwerken. Indien u opdrachten toevertrouwt aan LOKO geeft u de toestemming dat kennis kan genomen worden van alle persoonsgegevens waarmee zij in aanraking komt bij de uitvoering van haar opdrachten. Deze toestemming dient uitdrukkelijk gegeven te worden. Indien u LOKO deze toestemming niet geeft zal zij van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen op grond van de uitvoering van de overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang. Voor de verwerking van gevoelige gegevens in het kader van het uitvoeren van haar diensten heeft LOKO uw uitdrukkelijke toestemming nodig of garandeert u als opdrachtgever dat u over de toestemming beschikt van de betrokkene, en dat hij deze toestemming op papier of op een andere drager aan de opdrachtgever kan meedelen.

LOKO verwerkt de gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven om haar activiteiten te kunnen vervullen: Haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren. De klant informeren over activiteiten en de dienstverlening van LOKO.

De persoonsgegevens afkomstig van de opdrachtgever worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden uit te voeren. Zij zal met deze partijen afspraken maken over hoe zij de persoonsgegevens dienen te behandelen en welke niveau van bescherming zij moeten hanteren. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden. LOKO hecht het grootste belang aan uw persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring heeft tot doel u op een adequate wijze te informeren over uw rechten. U hebt steeds het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Wilt u uw gegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen uw gegevens gewist worden.  Uw vraag hiertoe dient gericht te worden aan info@interieuratelierloko.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Deze privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven. U wordt hiervoor niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.